Mevzuat

27 Ekim 2019 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 30931
YÖNETMELİK

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL STRATEJİK

ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bölgesel Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bölgesel Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bölgesel Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Doğu Anadolu Bölgesinin çevre bölgeler ve çevre ülkeler ile arasında siyasî, ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, çeşitli projeler ve alan araştırmalarıyla bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikiminin söz konusu bölgeler ve Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemizin tarihi ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle; değişen dünya koşullarında çevre ülkelerle politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin nitelik ve boyutlarıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve ülkemizin çıkarları dikkate alınarak değişme ve gelişmeler yönünde alternatifler ve stratejiler üretmek.

b) Çevre ülkelerin küresel ve bölgesel alanlarda oynadıkları rolleri göz önünde bulundurmak suretiyle, bu ülkelerin Türkiye ile politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda araştırmalar, incelemeler yapmak.

c) Doğu Anadolu Bölgesi ve bu bölgenin doğal bir uzantısı niteliğindeki Kafkasya ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak ve stratejiler geliştirmek.

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, stratejik araştırmalar arşivinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Merkezin görev alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

f) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları projelendirmek.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, panel ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

h) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.

ı) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak.

i) İlgili mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurumları ve üniversitelerin ilgili birimleri ile ortak eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

j) Stratejik araştırmalar arşivi kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

k) Üniversite tarafından verilecek Merkezin amacına uygun diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan ve programında yapılacak değişiklikleri Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin her yıla ait yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlar, uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun projeler hazırlanmasını sağlamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkez birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

ğ) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması gereken araştırma ve inceleme sonuçlarını Rektörün onayına sunmak.

h) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Müdürün faaliyet plan ve programına ilişkin değişiklik önerilerini karara bağlamak.

c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.

ç) Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit etmek.

e) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email